Swans

Photographer: Sergei Chyrkov
Style: Mari Korneeva
Hair & make-up: Ilyana Shablovskaya
Models (Art-podium model agency): Anastasia Vivnik, Katya Galyshenko, Sony Komanovska, Diana Bohachova, Polina Kosuanchyk
Dresses: “Faust” by “Bon Marche”
Accessories: “Bon Marche”

Photographer Sergei Chyrkov. Vogue Italy
Published by Vogue Italy, October 2016.

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photorapher Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков

Photographer Sergei Chyrkov | Фотограф Сергей Чирков