Elena Dobryanskaya

photoshoot for Passage magazine. 2009

087

227